Privatumo politika

Privatumo politika

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Midestina” svečių namai savininkas, adresas Miško g. 4, Trakų r. sav., Trakų sen., Miciūnų k., Lietuva; tel. +37067656135, el. paštas: info@jusada.eu.

Privatumo politika

1. Svečias rezervuodamas kambarį/kambarius svečių namuose ir vėliau atvykęs ir įsiregistravęs svečių namuose , išreiškia sutikimą, kad Svečių namai tvarkys šiuos jo asmens duomenis:
  1.1. vardą, pavardę, gimimo datą,
  1.2. lytį,
  1.3. pilietybę (šalis), paso arba ID kortelės numeris, galiojimo laikas,
  1.4. slaptažodį bei saugos klausimą;
  1.5. kreditinės kortelės duomenis;
  1.6. mokėtiną sumą;
  1.7. gyvenimo trukmę viešbutyje.
  1.8. Svečių namų svečias pateikdamas savo asmens duomenis patvirtina, jog jie yra tikslūs ir išsamūs.
2. Šiuo tikslu gauti registruotų vartotojų asmens duomenys saugomi 3 (trejus) kalendorinius metus nuo svečių namų svečio rezervacijos atlikimo dienos.
3. Svečias Lietuvos Respublikos Statistikos departamentui teikia šiuos duomenis: svečių skaičius, valstybė iš kurios atvyko svečias (-iai), atvykimo tikslas, gyvenimo viešbutyje trukmę.
4. Svečias, interneto svetainėje elektroninio pašto adresą, sutinka, jog tiesioginės rinkodaros tikslu Svečių namai tvarkys žemiau pateiktus su juo susijusius asmens duomenis:
  4.1. Elektroninio pašto adresą;
  4.2. Telefono numerį;
5. Svečių namai patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.
6. Svečių namai įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
  6.1. jei yra svečio sutikimas asmens duomenų atskleidimui
  6.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Svečių namams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas svečio užsisakytas paslaugas,
  6.3. teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus
  6.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
7. Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų.

Svečio atsakomybė

1. Svečių namų svečių daiktų saugojimo viešbutyje tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.
2. Svečiai privalo atlyginti Svečių namams padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl pačių svečių ar jų pasikviestų į Svečių namus svečių kaltės;
3. Svečių namai neatsako už nesaugiai paliktas ar prarastas vertybes ir / ar padarytą joms žalą kambaryje ar bendrose erdvėse;

Svečio teisės

1. Norint sužinoti, kokius duomenis svečių namai surinkę, galite kreiptis el. Paštu. Taip pat galite kreiptis prašydami duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, atšaukti duotus sutikimus, nesutikti su duomenų tvarkymu remiantis mūsų teisėtu interesu, nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, jei taikoma, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą.
2. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas jį „pamirštų“, būtent, ištrintų visus su juo susijusius duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui dėl kurio buvo rinkti ir tvarkomi ar jeigu Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą, ar jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

Pirkimo politika, grąžinimo ir rezervacijos politika

1. Rezervacijos svečių namams dėl paslaugų teikimo turi būti siunčiamos Svečių namų elektroniniu paštu arba pateikiamos žodžiu, skambinant Svečių namų telefonu, naudojant naujas sistemas rezervacijos pateikiamos per tinklapyje esantį kalendorių, kuris susietas su apgyvendinimo paslaugas teikiančiomis programomis, tačiau svečių namai rezervacija gauna taip pat elektroniniu paštu.
2. Individualus svečias Svečių namams , turi nurodyti į svečių namus atvykstančių svečių skaičių, jų vardus bei pavardes, pageidaujamo kambario ar nuomojamų patalpų kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, apmokėjimo už Svečių namų suteiktas paslaugas būdą;
3. Svečių namų teikiamų paslaugų kainos (su PVM) ir mokėjimo tvarka bei sąlygos individualiuose susitarimuose bei pasiūlymuose, Svečių namų tinklalapyje ir kitoje Svečių namų oficialioje reklaminėje bei informacinėje medžiagoje;
4. Su Svečių namais už paslaugas gali būti atsiskaitoma grynais pinigais, kreditine kortele ar bankiniu pavedimu;
5. Už visas paslaugas ir prekes, kurias Svečių namų svečiai įsigijo ar jomis naudojosi, tačiau dėl tam tikrų priežasčių išvyko neatsiskaitę, Svečių namai turi teisę nuskaičiuoti atitinkamą sumą už prekes ir / ar paslaugas iš Svečio sąskaitos (banko mokėjimo kortelės). Svečiai įsipareigoja net po išvykimo iki galo atsiskaityti už įsigytas prekes ir / ar paslaugas.
6. Rezervuotos, patvirtintos bei apmokėtos, bet svečių nepanaudotos, Svečių namų paslaugos nėra kompensuojamos ir pinigai negrąžinami.